Lösningen inskriptionen Shugborough Hall

DEN FÖRBORGADE SKRIFTEN

Kap.27 - O Mistress mine, samt mer ur sonett 18

O Mistress mine where are you roaming?
O stay and hear, your true love’s coming,
That can sing both high and low.
Trip no further pretty sweeting.
Journeys end in lovers’ meeting,
Every wise man’s son doth know.

What is love. ‘tis not hereafter,
Present mirth, hath present laughter:
What’s to come, is still unsure.
In delay there lies no plenty,
Then come kiss me sweet and twenty:
Youth’s a stuff will not endure.O
M
I
S
T
R
E
S
S
M
I
N
E
W
H
E
R
E
Y
A
T
S
O
G
N
I
M
A
O
R
U
O
Y
E
R
A
A
N
D
H
E
A
R
Y
O
U
R
T
R
U
E
L
O
V
N
I
S
N
A
C
T
A
H
T
G
N
I
M
O
C
S
E
G
B
O
T
H
H
I
G
H
A
N
D
L
O
W
T
R
I
W
S
Y
T
T
E
R
P
R
E
H
T
R
U
F
O
N
P
E
E
T
I
N
G
J
O
U
R
N
E
Y
S
E
N
D
I
R
E
V
E
G
N
I
T
E
E
M
S
R
E
V
O
L
N
Y
W
I
S
E
M
A
N
S
S
O
N
D
O
T
H
K
N
T
O
N
S
I
T
E
V
O
L
S
I
T
A
H
W
W
O
H
E
R
E
A
F
T
E
R
P
R
E
S
E
N
T
M
I
G
U
A
L
T
N
E
S
E
R
P
H
T
A
H
H
T
R
H
T
E
R
W
H
A
T
S
T
O
C
O
M
E
I
S
S
T
Y
A
L
E
D
N
I
E
R
U
S
N
U
L
L
I
T
H
E
R
E
L
I
E
S
N
O
P
L
E
N
T
Y
T
H
A
T
E
E
W
S
E
M
S
S
I
K
E
M
O
C
N
E
N
D
T
W
E
N
T
Y
Y
O
U
T
H
S
A
S
T
U
 
 
 
E
R
U
D
N
E
T
O
N
L
L
I
W
F
FSOLANAS VALERIE hittas i diagrammitten samt REVOLVER. Det mesta av namnet blåmarkerat liksom revolvern. Man kan läsa antingen SOLANAS REVOLVER eller VALERIES REVOLVER. Observera att under revolvern står det två PRESENT, ett åt vardera hållet ungefär som två händer som räcker fram revolverpresenten... Förmodligen Dennis händer, eller vad tror ni? Det går i alla händelser att läsa HËNDERNA UNDER REVOLVERN ËR NATURLIGTWIS DENNIS... Men hur kan detta finnas där? Slump eller installerat?

Sonettsatsningens lekfullhet går inte att ta fel på men inrymmer också, som redan visats, ord som lätt kan tolkas ur rädsloperspektivet. För mej blev Hitler ett sådant fasaväckande ord eftersom funderingar beträffande anledningen till att jag sitter med detta sonettarbetet naturligtvis dykt upp. Vad beror det på? Tänk om jag var Hitler och nu har fått detta jobbet för att på nåt sätt försöka reparera skadorna. Namnet Hitler är ett vanligt diagramfynd. Denna förskräckligt fasansfulla tanke har inte släppt trots diagramförsäkringar om motsatsen. Ja det är just det, diagrammens motsägelsefulla natur. Läser man in nåt som pekar åt ett visst håll ser man oftast strax ett motsatsord eller ett "inte". Diagrammen speglar vårt dualistiska universum.
När jag nu sitter och pusslar ihop det förmodade sista kapitlet i mitt tredje författarförsök kommer denna artikel upp ur Mabillard's ariadne-labyrint:

RENERIAS INTELLIGENS-CVOT VARCEN BËSTA ELLER SËMSTA – BARNASINNET EMELLERTID ODLATS URSINNET TILL TROTS – RENERIA ANTAGLIGEN INTE ERINRAT SEI RASERIUTBROTTEN
– AHA, HEMSCASTE ANTECEDENTIAN ANAS – HITLER ANTAGLIGEN RENERIAS TIDIGARE INCARNATION – HANS RABIATA BETEENDE HISTORIENS ABSOLUT HEMSCASTE – OM RENERIA TIDIGARE WAR HITLER MÔSTE RENERIA TILLINTETGIOERAS – FOERINTELSEN SOLCLART BËSTA LOESNINGEN, LIVSLUSTEN ËNDÔ OBEFINTLIGASTE – ELËNDIGASTE LIVSLEDAN INTE TILLFËLLIGASTE – GENSVARET HITINTILLS INGETALLS BETRËFFANDE BERËTTANDE ELLER SCRIVERIER – ELËNDIGASTE TIGANDET VEDERVËRDIGASTE OAVSETT ANLEDNINGEN – "NEMESIS" SES MEST OEWERALLT I SONETTDIAGRAMMEN MEN ORSACEN INTE VELAT AVSLOEIA SEI – ILLAVARSLANDE MINSTSAGT – OTREVLIGASTE, ABSURDASTE SITUATIONEN, Ô RENERIA ALLDELES ENSAM – MUSSOLINI... OISAN, EN TILL TYRANN...
– RENERIAS ANTECEDENTIA ALARMERANDE – SNABBASTE RENERIA ILADE MELLAN LËNDERNA I HISSNANDE RAKETFART – ACCELERATIONEN... INTE ENS DENNIS SCULLE CLARA AV'ET – IDENTITETSBYTET SKICKLIGASTE, HELT ENASTÔENDE – RENERIA NËSTAN SNABBARE ËN ASSISTENTERNA
– ATTENTION ALLA EFTERKOMMANDE ELEVER! – WARESEI RENERIA ELLER NÔN ANNAN BARNASINNESINNEHAVARE CAN BEHANDLA SINA MEDMËNNISKOR SÔ USELT SOM MUSSOLINI Ô HITLER – ANDLIGASTE INSTËLLNINGEN INTE HELLER RESULTATET EN ENDA INCARNATION – INLINDADE RENERIA HAR BARA RESIGNERAT – STËNDIGA NEDERLAGEN INTE LIVSBEIAKANDE – NESLIGASTE TIGANDET AVSEENDE TIDIGARE ALSTRET VERKLIGA DOEDSSTOETEN – RENERIA HAR EMELLERTID INSETT EGNA ANSWARET – TRAMSIGASTE SWAMLANDET RENERIAS – RETIRERA ENDA RËTTA – ALSTRET ÔTERCALLADES – OMREDIGERANDET ENDA RACA – BARNASINNETS BORTRATIONALISERANDE NOEDVËNDIGASTE – OFFRATS TROWËRDIGHETENS ALTARE
– DENNIS HELT FOERSCRËCCT – FOERSTÔNDIGASTE ODÔGAN GNOR OFOERTROETTAT I RENERIAS HASOR – REPARERANDET HANS INNERSTA OENSCAN – STELASTE ÔSICTERNA INTE GRUNDFOERUTSËTTNINGEN ANDLIGHETEN, TWËRTOM – GYNNSAMMASTE OEGONGLIMTARNA DËREMOT OUNDGËNGLIGASTE – HUMORN DENNIS-ASSISTENTERNAS, DETWILLSËIA SENIORERNAS, UTGÔNGSLËGE I SONETTSATSNINGEN

Åh så skönt! Största lättnaden min. Tack! Äntligen kan jag släppa dessa hemska hitler-tankarna. Fast det kvarstår andra tankar, andra frågor... Denna artikel dök upp ur artonde grundsonetten:

DM-METODEN DEMONSTRERAR KANSKE ENDAST MEDVETANDETS RESURSER – RENERIAS TRAMSIGA STRUNT ANTAGLIGEN OTILLFREDSTËLLANDE, SËMSTA RECLAMEN – TYWËRR – OERHOERT NEDSLÔENDE – ASSISTENTERNA RADERAR ANTAGLIGEN ALLTIHOPA – OH! – HOT SPOT – HETASTE STËLLET HITTATS – AHA, SUSHUMNA! – RYGGRADENS MITTERSTA ENERGI-CANAL! – HEMLIGASTE WETANDET, TYSTASTE TASSANDET TILLËMPATS – OMTALANDET INTE TILLÔTET TIDIGARE – DENNA HEMLIGHET INNEHÔLLER MERA HEMLIGT MATERIAL SOM KUNDALINIRESNINGEN – NORMALASTE NYFICENHETEN ÔTMINSTONE RENERIAS – ...MEN... CAN NI INTE TALA DÔ?... POD-RADION... INTE?... – DEVADEDUMMASTE! – RENERIA RADERAR DESPERAT MEN ËNDRARSEISEN – DUMMASTE RENERIAS UNDRANDE ANTAGLIGEN ËWEN ANDRAS – UPPLYSNINGARNA HITTADE VIA INTERNET OTILLFREDSTËLLANDE BETRËFFANDE RESULTATET KUNDALINI-RESNINGEN – ËRÉNÔTATTHA?

Ja frågorna fortsätter, födda ur de tidigare fynden. Mycket mera kommer upp ur det artonde sonettdiagrammet men allt går naturligtvis inte att ta upp här och är förmodligen inte heller intressant eftersom:

ACCESS DM-METODEN GER INTE AUTOMATISCT TILLGÔNG DE HEMLIGASTE DOKTRINERNA – DENNA METODEN ENDAST EN TRËNINGSMETOD ATT TRËNA SEENDET

Detta hindrar förstås inte att ytterligare några artiklar ur artonde sonettdiagrammet vill fram:

CANCER-METASTASERNA SES I NËSTAN ALLA SONETTDIAGRAMMEN – EGENTLIGEN INGETANNATËN AUTOMATMOENSTER – FARLIGASTE SMËRTSAMMASTE SIUKDOMEN EMELLERTID MËNNISKORNAS ATT TAMPAS MED – DOKTORERNAS CEMOTERAPI Ô MEDICINER TROS FORTFARANDE ENDA RËDDANDE ÔTGËRDERNA – ALTERNATIVTERAPEUTERNAS SIGNALER OM ENERGIMËSSIGA ORSAKER MËNNISKORNAS SIUKDOMAR ANSES MESTADELS SOM FANTASIER TROTSATT AKUPUNKTUREN ANWËNDS – SOTA SPIËLLET!... oisan... SNËLLA, URSËKTA UTROPET – RETFULLASTE MEST FOERSMËDLIGA OUPPFOSTRAN – MENADE ENDAST ATT NI MÔSTE FOERSTÔ – MANIPULERANDET HITINTILLS OFTAST KEMISKT – TABLETTERNA ANSES OFTAST SÔ SOFISTIKERADE ATT ANDRA METODERNA BLIR OINTRESSANTA – FORSKNINGENS FINANSIERANDE ETT SAMHËLLSINTRESSE Ô ËNDÔ FÔR GIRIGASTE LËKEMEDELSFOERETAGEN ANSENLIGASTE SUMMORNA TILLHANDAHÔLLNA VIA VIDAREBEFORDRAN AV INBETALDA SKATTEMEDEL – ANSLAGEN DESSUTOM MYCKET FRIKOSTIGA – SENSMORALEN INTE DIRECT OTYDLIG – MORRANDET INTE AKTIEINNEHAVARNAS...

Ovanstående stycke får stå som exempel på att allvarligaste artiklar emellanåt dyker upp, helt utan Dennis-inslag. Ytterligare en hälsoartikel envisades med att vilja bli till, troligen på grund av ordens centrala placering, CANDIDA ALBICANS ses mitt i artonde sonettens diagram:

SOCKERBEROENDET ORSAKAR TROLIGEN MÔNGA SIUCDOMAR – IËSTSVAMPEN CANDIDA ALBICANS INGÔR I MËNNISKORNAS NORMALTARMFLORA MEN ANTAR NËRDENFÔRTILLFËLLE ANNAN GESTALT – PARASITFORMEN INTE TREWLIGASTE – AIDS-PATIENTERNA INTE ENDA DRABBADE ENLIGT FILOSOFIE DOKTORN I IMMUNOLOGI... NAMNET EN UTMANING... INTE GEDEI RENERIA... SÔDËRIA'!... SUSANNA EDIN – ÔTTONDE ALFABETSFORMEN INSTALLERAS EFTER INLEDANDE E, EFTERNAMNET – ALSTERTITELN SETTS OEVRE DIAGRAMDELEN MEN TASEIDIT INTE HELLËTTASTE... DËR! – DEN SIËLWLËKANDE MËNNISKAN! – DENNA PARASITFORM FOERORSAKAR SÔ MÔNGA OLIKA HËLSOPROBLEM ATT UPPRËKNANDET INTE MOEILIGT DETTA DIAGRAMSËTTET – TYWËRR – RENERIA TROR EN TANCESTËLLARE WORE BEHIËRTANSVËRD
– CITERA CANHËNDA...
– AHA, CANHËNDA ASSISTENTRÔD! – HURSOMHELST, OTREVLIGASTE RESULTATET SOCCERBEROENDET HITTAS SIDAN ETTHUNDRAFYRTIOETT – WARSÔGODA:

"Kraftig överväxt av candida (candidiasis) kan ge upphov till en rad olika problem såsom depressioner, oro, irritabilitet, allergier, migrän, eksem, torra slemhinnor, trötthet, humörsvängningar, magsmärtor, muskelsmärtor (även fibromyalgi), akne, menstruationsrubbningar, PMS, underlivsbesvär, halsbränna, magbesvär, diarréer, hemorrojder, viktminskning, dåligt immunförsvar, dålig cirkulation med kalla händer och fötter, huvudvärk och ofta återkommande förkylningar. Skälet till att alla dessa symtom uppkommer på skilda ställen är att svampen själv tillverkar en rad ämnen som inverkar på kroppens funktioner, hormoner och nervsignalsubstanser."
Har man sagt A får man säga B, nämligen hur man blir av med eländet. Följande citat hittas i slutet av samma kapitel:

"Ett skonsamt sätt att bli av med den aggressiva formen av candida är att lägga om sin kost så att svampen inte får någon näring - man svälter helt enkelt ut den. - Ingen mer snabbmat eller skräpmat utan nyttig, näringsrik mat med högt fiberinnehåll! Det finns flera olika sätt att behandla svampinfektioner och man bör absolut konsultera någon kunnig och utbildad person och inte experimentera på egen hand. Givetvis har inte alla med till exempel trötthet, humörsvängningar och huvudvärk candidainfektion, men eftersom det är så pass vanligt är det värt att kontrollera."
Här kommer ytterligare en allvarsam artikel men med vissa mer städade Dennis-inslag:

DM-METODEN INTE DEN OTIDSENLIGA METOD SOM TROTTS – SONETTDIAGRAMMETS SNOPENHET FOERMODLIGEN INTE ENDAST SHAKESPEARE-ENTUSIASTERNAS – HALLÔ ALLA SNOPNA! – KANALISERANDET TROLIGEN INTE MEDRËKNATS SOM EN MOEILIGHET – TRËNA SEENDET TIDIGARE ANSETTS ENDA ANLEDNINGEN ANVËNDA DENNA METODEN, CËND ENDAST AV HEMLIGASTE MYSTERIESËLLSKAPEN SÔSOM TEMPELRIDDARNA ELLER DERAS SENARE EFTERFOELIARE – MEDIALITETEN TRËNAS EMELLERTID SAMTIDIGT SOM SEENDET – TOKIGASTE RESULTATEN NATURLIGTWIS OUNDVIKLIGASTE – MENSKAMDENSOMGERSEI!
– SENSATIONELLASTE MOTTOT INTE TIDIGARE RENERIAS ËWENOM ENWISHETEN INTE TOTALT OBEKANT – TIDIGARE DESORIENTERANDE ROMEO-INTRESSET, ALLTSÔ DEN ENDE RËTTE, OERHOERT FRUSTRERANDE EFTERSOM RENERIAS ATTRAKTIONSFOERMÔGA INGENALLS
– DENNIS-KOMMENTAREN INTE SNËLLASTE MEN TROLIGEN ELËNDIGASTE SANNINGEN – DIMMORNA SCINGRATS – INSETTS ATT A-SEKSUALITETEN NOG RENERIAS DÔ LEDSAMMASTE GNUGGANDET INTE GETT EN ENDA ORGASM, INTE ENS NËSTAN – OINTRESSANTASTE SYSSELSËTTNINGEN – OI! – MEDLIDANDET EMELLERTID ONOEDIGASTE – RENERIAS HËNDIGHET INTE ROMEO-BASERAD SÔATTSEIA... – ANLEDNINGEN DETTA AVSLOEIANDET INTE EXHIBITIONISTISKA SIËLVUTLËMNANDET, NEI, TIDIGARE TIDERS FOERDOEMANDE EGNA TILLFREDSTËLLANDET SOM SYNDFULLASTE – HEMSKASTE HELVETESHOTET PRËSTERNAS ANNONSERADE FRAMTIDSSCENARIO – TIDIGARE GENERATIONERNA DRABBADES – DOEDSÔNGESTEN FOERMODLIGEN MÔNGA MËNNISKORS, HELT UTAN ANLEDNING – GEHENNA-BRINNANDET TRODDES DESSUTOM EVIGT – STUMMASTE LIDANDET DETTA – TALANDET OMOEILIGASTE – SCAMMEN STOERSTA
– DÉWADÉWËRSTA! – DENNIS VISSTE INTE DETTA – HAN TRODDE GEHENNA NÔN SORTS SEMESTERANLËGGNING – HETASTE STËLLENAS DRAGNINGSCRAFT... IANIFATTAR!

Variationen är som synes stor. Har man tillräckligt mycket barnasinne kvar kan man emellertid även i tantåldern roa sej rätt ordentligt, och har man det inte erbjuder diagrammiljön ett utomordentligt tillfälle att odla leklusten. Dennis ställer gärna upp:

TITTA! MEDDELANDE! MÔSTE SE EFTER – "KARMAHAMMAREN SLOPAS HËDANEFTER EFTERSOM KLÔFINGRIGASTE DENNIS STAL DENSAMMA, MEDDELAS ENDAST DETTA SËTTET"
– TJOHO!!! – hoppsan... ONDASTE ANINGARNA INFINNERSEI OMEDELBART – FOERFËRLIGASTE MISSTANKARNA – ANLEDNINGEN DENNA STOELDEN INTE CËND – DENNIS-SPRATTEN INTE ALLTID SNËLLASTE MEN INTEHELLER ELAKASTE – OROANDE EMELLERTID – ODRËGLIGASTE HYSSEN DRABBAT RENERIA – NISCULLEBARAVETA! – ALLA INTRESSERADE DIAGRAMUTFORSKARE KOMMER TROLIGEN ATT HITTA SINA DENNIS-SPRATT

Hur jag, reneria, hamnat i denna sonettsatsning vet jag fortfarande inte. De tre gångna årens träning i diagramläsande har inte gett någon trovärdig förklaring. "Ödet" och "ödeslotterna" har setts emellanåt men inte rätta traditionsformuleringen av talesättet. När jag nu återanknöt till detta artonde sonettdiagrammet dök den emellertid upp och får tillsvidare stå som den otillfredställande förklaringen i väntan på att några minnen eventuellt dyker upp som kanske kan förklara orsaken:

"OLICA FALLA OEDETS LOTTER"

Ytterligare en handfull spridda skurar ur artonde sonettens grunddiagram följer här. Den första innehåller hetaste frågan:

ÔTMINSTONE TWÔ WISSELBLOWERS/WISSELBLÔSARE HITTAS SAMMANSITTANDE NEDRE DIAGRAMDELEN – IULIAN ASSANGE OCH EDWARD SNOWDEN – ËWEN EN SNOWDEN-MEDHIËLPARE, GLENN GREENWALD, EN IOURNALIST, HITTAS TILLSAMMANS MÉ SNOWDEN – CONSTIGASTE SLUMPEN ELLER INSTALLERAT... ELLER...? – YTTERLIGARE ALTERNATIV EVENTUELLT SKRËMMANDE – RENERIA-FRÔGAN DENNA: OM ELIYAHU RIPS OEVERTYGELSE ATT HELA SKAPELSENS AWSPEGLANDE I MEANDERSLINGRANDE BIBEL-TEXTERNA ENDAST OEVERSTA ISBERGSTOPPEN? – AVSPEGLANDET EVENTULLT BIBEL-OBEROENDE, ELLERVATRORNI?!?

EN ANNAN, TIDIGARE WISSELBLÔSARE, DANIEL ELLSBERG, HITTAS SAMMANSITTANDE SINA AWSLOEIANDEN I NEDRE WËNSTERHOERNAN – AGNATS STOERSTA HEMLIGHETERNA: PENTAGONPAPERS! – HOPSCRIWANDET TILLËMPAS EFTERSOM ANSWARIGE/A DIAGRAMDESIGNERN SNÔLSTËLLT P:NA – Ô I MITTEN SES EN ANNAN WISSELBLÔSARE, CHELSEA MANNING, TILLSAMMANS TORTERANDE AMERICANER – GUANTANAMO-FËNGELSET SITTER I NËRA ANSLUTNING – ELËNDIGASTE BEHANDLINGEN DESSA FÔNGARNAS – DOMSTOLSBESLUTEN FËNGSLANDET INGA – FOERFËRLIGASTE MACTMISSBRUCETS DEMONSTRERANDE DETTA – NOTERA ATT TERRORIST-TANCARNA ENDAST MISSTANCAR!
– RENERIA-MISSTANCARNA DËREMOT TOTALT ANDRA: HITLER-SKEPNADEN ANTAGIT EN ANNAN DOLD FORM, EGENTLIGEN DEN FOERFËRLIGASTE, DOLD UNDER OMTËNCSAMMASTE SËCERHETSTËNCANDET – ORESONLIGASTE FOERFOELIANDET OLICTËNCANDE, ROEDA TRÔDEN GENOM MËNNISKANS HISTORIA – SIGNALERAR OMOGNASTE MEST EGOISTISKA ATTITYDERNA – KARMA-KONSEKVENSERNA OUNDVIKLIGASTE MEN OSYNLIGASTE ENLIGT DE ESOTERISKA LËRORNA – RESULTATEN INKASSERAS OFTAST NÔN SENARE INKARNATION SÔ SAMBANDEN NËSTAN OMOEILIGA SE FOER WANLIGASTE MËNNISKORNA
– NEIMEN DÉVADEDUMMASTE NÔNSIN HOERTS, OSYNLIGASTE VITSEN, TOTALT OFOERSTÔELIGT! – UTTALANDET ANONYMT EFTERSOM KARMA-KONSEKVENSERNA... KANSKE TANKARNA TILLRËCKLIGASTE... – FEMETTA! – AHA, ALLA SORTERS ENERGIUTSTRÔLNING GER RESULTAT, TILLOMÉ TIGANDE
– MENINGEN INTE SKRËMMAS, ENDAST INFORMERA – ASSISTENTERNAS TILLRËTTALËGGANDE DETTA

DE NIO INLEDANDE ALFABETSFORMERNA HITTAS SAMMANSITTANDE I SONETTDIAGRAMMETS CENTRUM
Ja där sitter A - B - C - D - E - F - G - H - I, inte alfabetssträngsittande men som bokstavsgrupp. Hur pass troligt det är att det blir så rent automatiskt och hur ofta det i så fall uppstår "av sej självt" kan jag inte uttala mej om eftersom jag inte är någon statistiker, men jag kan avslöja att samma fynd gjorts i ett flertal andra sonettdiagram.

SONETTDIAGRAMMETS HEMSKA YLANDE ËR TROLIGEN DEN DËR ENORMT ANDLIGE MEN DESTO STELBENTARE HIEROFANTEN, ANDLIGASTE MAGISTERN I TAROT-KORTENS FOERTROLLANDE VËRLD – DESSA DE MODERNASTE METODERNA INTE HIEROFANTENS – DM-METODENS HUMORISTISKA SIGNALER MOTSATSEN DET TIDIGARE HOEGTIDLIGARE TILLVËGAGÔNGSSËTTET SOM KËNNETECKNAR RELIGIONERNA – KATASTROFALASTE FOELIDERNA ANAS ANTAGLIGEN TROTS TOMTARNAS Ô TROLLENS SORTI
– SHIT! oisan... OVËNTADE NYHETERNA DETTA – TRISTASTE TIDERNA SIGNALERAS MEDANDRAORD, DIRECT OINTRESSANT ALLTSÔ – GONATT ALLA SAGOR Ô LEGENDER Ô GOMORRON ALLA MODERNARE HISTORIER – ... RENERIA ËR IDEL OERA...

Ja det finns mera, diagrammen är mycket talföra som de intresserade kommer att upptäcka. Sanningshalten i kanaliserandet får tas i saltnypan så länge ingenting bevisats, men klokaste alternativt godtrognaste reneria lämnar möjlighetsdörren öppen trots att förnuftet emellanåt tar till både näbbar och klor för att sätta sej på spjärn där i dörrkarmen. Vad vi tror på eller anser kan vara möjligt skiljer förstås från person till person, vilket följande artikel framhåller. Den får bli den sista ur artonde sonettdiagrammet som publiceras på detta sätt, det kan eventuellt komma flera senare, men då utanför dessa skriverierna.

UNDER RENERIAS MADRASS HITTATS SKATTKARTOR!!! – SNOPNASTE AWSLOEIANDET DETTA – DENNIS MINSANN SPIONERAT I RENERIA-HEMMET – ËWEN EN DIAMANT HITTATS – OSLIPAD MEN ENORMT STOR – WAR ËR RESTEN? – TEMPELRIDDARNAS SKATTER ALLTSÔ – ËDELSTENARNA Ô GULDFOEREMÔLEN – ANTAGLIGEN GOEMDA I ODLINGSLOTTEN – GRUNDLIGASTE GENOMGRËVANDET SETTS HËROMÔRET – TRËDAN EFTERÔT OFOERKLARLIGASTE – ODLANDET INGET – SIGNALERAR UGGLOR I MOSSEN TAMEIFASEN
– NEI, ILLWILLIGASTE SENSATIONSMACAREN INTE DENNIS – HISSNANDE SCENARIOT EMELLERTID DIRECT TROLIGT OM RENERIA-IDENTITETEN AWSLOEIAS – ENSAMMASTE ANONYMITETEN LEDSAMMASTE MEN NOEDWËNDIGASTE – CLAPPIACTEN INTE OENSKAD – RENERIA MEDDELAR DE FÔTALIGA INSATTA ATT INTE OMTALA IDENTITETEN – GOLA INTE MEDANDRAORD – ANGER DU RENERIA ANGER DU DESSUTOM KANHËNDA ËWEN ANDRA MËNNISKOR, KANSKE ËWEN DEISIËLW – SNOPNASTE POMPERIPOSSA-NËSAN ANTAGLIGEN ËWEN DIN
– ANTAGLIGEN ALLAS, ASSISTENTINPASSET – INTE ENS RENERIA TROR TRESTRËNGADE ARWSMASSAN ANNAT ËN ELËNDIGASTE FANTASIN – OEWERRASKNINGAR WËNTAR! – DETTA DATERAS ÔTTONDE OCTOBER TVÔTUSENFEMTON

Nu har ni fått ett hum om och ett smakprov på vad diagrammen visade sej innehålla. Som ni eventuellt förstått är det svårt att få tyst på dem, de bara fortsätter och fortsätter. Underliga pratsamhet... Hur ska jag lyckas få till ett avslut på detta mitt tredje författarförsök när det bara väller fram små artiklar som alla vill bli medtagna. Jo, nu kom det en idé. Förordet To the Reader får sista ordet, alltså diagrammet som förstås innehåller en hel del förutom det redan redovisade. Sista kapitlet utgörs således av några artiklar ur TotheReader-diagrammet helt utan kommentarer, samt en liten överraskning som inte får missas. Väl bekomme!Nästa kapitel som är det sista

Innehållsförteckningen

LÄNGST UPP


Copyright © 2012 reneria - All Rights Reserved