Lösningen inskriptionen Shugborough Hall

DEN FÖRBORGADE SKRIFTEN

Kap.28 - Till läsaren, samt vad som hittades i den villande skogen.

To the Reader

This figure, that thou here seest put
It was for gentle Shakespeare cut
Wherein the Grauer had a strife
With Nature to out-doo the life:
O, could he but haue drawne his wit
As well in brasse, as he hath hit
His face, the Print would then surpasse
All, that was euer writ in brasse,
But, since he cannot, Reader, looke
Not on his Picture, but his Booke.


T
H
I
S
F
I
G
U
R
E
T
H
A
T
T
H
O
A
W
T
I
T
U
P
T
S
E
E
S
E
R
E
H
U
S
F
O
R
G
E
N
T
L
E
S
H
A
K
E
S
P
E
H
T
N
I
E
R
E
H
W
T
U
C
E
R
A
E
G
R
A
U
E
R
H
A
D
A
S
T
R
I
F
E
W
O
O
D
T
U
O
O
T
E
R
U
T
A
N
H
T
I
T
H
E
L
I
F
E
O
C
O
U
L
D
H
E
B
U
T
I
W
S
I
H
E
N
W
A
R
D
E
U
A
H
T
A
S
W
E
L
L
I
N
B
R
A
S
S
E
A
S
H
H
T
E
C
A
F
S
I
H
T
I
H
H
T
A
H
E
E
P
R
I
N
T
W
O
U
L
D
T
H
E
N
S
U
E
S
A
W
T
A
H
T
L
L
A
E
S
S
A
P
R
U
E
R
W
R
I
T
I
N
B
R
A
S
S
E
B
U
A
E
R
T
O
N
N
A
C
E
H
E
C
N
I
S
T
D
E
R
L
O
O
K
E
N
O
T
O
N
H
I
S
P
E
K
O
O
B
S
I
H
T
U
B
E
R
U
T
C
IGratulerar reneria till loesningen... nei fel foerstôs – stortwiwlar-hatten nufoertiden renerias – wëltrandet i uslaste siëlwfoertroendet inte awhiëlpts trots att hemligaste... twecas... heligaste... – pinsammaste tankarna har oewertaget – ... fel... anta att alltihopa endast fantasier... – tidigare riwstarten genantaste – indragna alstret awses – stressandet lewererade endast suspectaste drawlet – ofelbarheten inte renerias
– wasa'ru? suraste kritikern ëntligen intresserad – tidigare alsterlësandet antagligen totalt ointressant, inte en endaste liten commentar hoerts – stimulerande storskrattandet antas foerfelats – liderligaste mëstardemonen naturligtwis endast scrëmmande – diwanen kanske bëst bortradera – senare omskriwandet anbefallts
– wasa'runu'rô? oroligaste kritikerns ansikte witaste – hotets wercstëllande mest diëwelusisca callduschen – inte insetts att owanligaste hëndelserna faktiskt sensationellaste – reneria har attraherat luciferiska energier enligt antroposofernas uppfattning – ensidigaste snedheten antagligen foerhandenwarande enligt dem – wërsta allwarsamheten uppenbarligen inte renerias trots sluttande planets trista erfarenheter – sinnelaget absolut inte ahrimanskt, alltsô helwetescwalen antagligen inte heltigenom foerstôtts eftersom wërsta tënkandet inte tillëmpats – foerolëmpningen inses antagligen inte heller – pressade ekonomiska situationen framtwingat sparsammaste tënkandet – hahaha – inte wa're wërsting-Dennis, snëllaste omtënksammaste camraten, fast sprattbenëgenheten oemotstôndlig

Gratulationerna naturligtwis installerats i wilseledande awsict – det illawarslande ordet ”dewil” hittas lite warstans i sonetterna – detta uttalande wëntas ewentuellt senare nër reneria har offentliggiort sonettdiagrammen – rëdslorna har ofta oewertaget nër ofoerklarliga hëndelser utspelar sei – tilliten inte allas – widskepligheten inte endast tidigare generationers – finns fortfarande cwar – inbillade fantasifostren inte enbart hebréernas – deras dôwarande rëdslor awseende det ocënda manifesterades i monstret Behemot – awbildades som farligaste skorpionen, inte precis triwsammaste diuret – reneria tipsas rita ekorrar, awsewërt trewligare – teckningarna foerwëntas wisa... TA HIT! wa har reneria ritat? inte klokt wa pinsamt, titta hit allihopa! wërsta terriern, rena monstret, inte anwëndbart – oturligaste elewwalet detta – suckas diupaste sëttet – skulle ha walts storasystern istëllet – duktigaste tecknaren trots ointresset – detta sista alldeles sant – adresseras hennes barn – tristaste barnloesheten endast renerias samt mellansysterns

Inofficiellaste gratulationerna dessa tillswidare innan foersta fiaskot awklingat – fantasierna tar gërna oewerhanden nër informationen bristfëlligaste – dessa erfarenheterna renerias att hantera – harwest – aha – renerias tidigare handlingar i tidigare inkarnationer bidragit till lidandet i detta liwet – werifierandet renerias underliga upplewelser inte egentliga awsikten – trowërdigheten inte enbart renerias predikament – fantiserandet antas ofta wara sanningsenligt ô twërtom – swôrt att wara wërcligt sëcer – premisserna berëttandet dessa underliga hëndelserna ofta relatiwt dôliga – tunnelseendets etablerande en orsac, tigandet en annan, alltsô tigandet grundlëggande – nër ingen talar om owanligaste hëndelserna tenderar de andra, d.w.s. tunneltittarnas werklighetsuppfattning rôda oewer de delwis tunnelseendes – wërsta fantiserandet antagligen trotts renerias, trots att stackars hackspettarna bortwaldes i senare alstret – balanserade berëttarstilen nuwarande utmaningen – tristaste uppgiften enligt renerias sëtt att se – hela tidigare alstrets skrotande renerias wal – endast inledningsorden... nei inte de heller – twiwlas stort att awklarandet uppgiften ër realistisk – ansenligaste missmodet angripit reneria – tangerar utplônandet berëttarlusten – foerfelandet hela satsningen ewentuellaste resultatet – stëndiga dewalwerandet oerhoert energi-drënerande – detta adresseras de luttrade tigande drawel-lësarna – artigaste tigandets warsamhet lewererar endast resignation – ôterbetalningen er att awhëmta under nëstkommande inkarnationer – hotandet inte detta endast information

Hoitas i oewersta wënsterhoernan – informationen antagligen inte lëtthittad – AHA! anwisningar har installerats awseende sonetthanteringen – reglerna rëttsô annorlunda mot de traditionella – stawningen endast ett eksempel – wanligaste stawningen egentligen inte oewergetts, endast ëndrats lite till fonetiska warianter ôsôwidare – tekniken inte swôrbemëstrad endast spectaculër – wëndandet W, alltsô tiugotredie alfabetsformen, antagligen inte wërsta – awsicten erhôllandet trettonde alfabetsformen nërdensacnas – wicewersa redan innan anwënts fast inte pôdettasëttet, loesningen inskriptionen sittande Herdemonumentet awses – renerias tidigare alster awsloeiade loesningen, emellertid otillfredstëllande, werifierandet fattas – facit inte hittats i sonetterna – renerias tidigare alster offer indragning – oturligaste stressandet giorde att trowërdigheten nedmonterades – inte ens i wildaste fantasierna foerestëllde sei reneria faktiska awsikterna kodinstallationen – tendenserna alltsô nërsyntaste – sista ordet ewentuellt en utmaning – tiugofemte alfabetsformen inte nërwarande – anwëndandet sifferorden ger er ytterligare moeiligheter – hanteringen palimpsest-teksterna otraditionellaste – trënandet awser hoeger hiërnhalwas utveckling – ge inte upp – trënandet upplews ewentuellt swôrare aw ëldre personer – reneria har trënats under bardo-tillstôndet, alltsô tidsinterwallet mellan inkarnationerna – waknandet ewentuellt nëstcommande steget – ô frôgetecknen flertaliga – erinringarna... wadô? – minnena ingasomhelst

I sonetterna har installerats wissa illustrationer, wissa finesser, samt ansenligaste antalet leta- alternatiwt hitta-uppgifter – dessa ër awsedda hanteras aw samtliga studerande, inte endast...
– nenemensan, renerias... ensammaste stretandet... stackars renerias troest... enda roliga... – wanwettigaste girigheten... inte renerias – stackars Sméagol hittats – underligaste namnet canhënda becant – den ëlssskade ringen inte renerias, waresei wigselringen eller Sauron-tillwerkade hërskar-warianten – Tolkiens sagoswit har inte specialinstallerats, alstertitlar harannars hittats i sonettdiagrammen, tillsammans foerfattarnamnet – tillfëlligaste slumpen eller installerade? – liwligaste diskuterandet foerwëntas senare awseende detta – naturligaste automatmoenstren eller anordnade installationer? – reneria har inget egentligt wetande rëtta swaret, wet endast att utforskandet sonetterna warit det allra roligaste ô intressantaste trënandet – ledan inte renerias

Finesserna alla elewernas – renerias tafsande foerutsetts – linialerna har installerats att anwëndas till foerswarandet elewernas rëttigheter, akta fingrarna reneria! – katekes-lërarinnan Anna har inkarnerat i assistent-gestalt – warningen naturligtwis endast lureri, alla fattar antagligen, ia inte reneria foerstôs, godtrognaste elewen misstëncer ingenting, upplysningen endast till elewernas fromma... TA HIT LINIALEN RENERIA! inte rasera assistentens arbete! constra inte – AAIIII... – fiantigaste teaterscenen wisar att billigaste linialerna duger gott, snërtigaste linial-smëllandet helt i stil Falstaff Facir, assistentens store idol

Alla de hittade lënderna deltar i sonettarbetet – tilldelningen inte planerad efter sedwanligaste kriterierna – andra aspiranterna hundratals/tusentals – (detta raderas senare?) – detta adresseras suraste surkarten reneria – awsëndare assistenterna – dessa har awrest utlandet – Tahiti, Hawaii, bland andra hetare stëllen – saffransrussinen renerias att troestëta under assistentledigheten – intensiwaste trënandet foerwëntas – suckandet oerhoerdaste – inte ens Ofelia hade detta teatraliska utspelet – lurerierna konstanta – tanken inte wilseledandet endast lëttsinnigaste allwaret – serioesaste storskrattandet renerias

Ursprunget organiserade penninghanteringen tempelriddarna – deras widstrëckta resande oewer Europa en utmërkt premiss = foerutsëttning – reneria oewersëtter gërna de constigaste orden – ni fattar antagligen bara de enklaste – bildningsniwôerna numera oanstëndigt... oi!... – fist up! uppenbarligen inte passande – retade antagligen nôn neandertalare wars undermôliga ordfoerrôd enastôende litet – AI! – helwetes stiërnsmëll! – fantastiska monster... aaaaah... wa? – aha, wart inte rëtt – pinsamt – moenster, alltsô moensterbilderna wackraste, rena kaleidoskopet, underbart, tack! – obs, klokast tacka innan bilderna bleknar
– babblandet bara oartikulerad ilska – kënsligaste warsammaste hanteringen, balanserandet Tiferet, assistentrôdet – Tiferet mittersta sefiran, Kabbalan, Liwets Trëd
– detta artigaste tackandet egentligen inte tillrôdligaste – feluppfattandet lëttaste; tiggande flera stiërnsmëllar – underlëget awhiëlps enligt traditionella uppfattningen endast aw wërsta slagsmôlet – adrenalinet answaret aggressiwiteten, ô nedrigaste nedlôtenheten inte owanligaste utloesaren – grundlëggande siëlwclarheter detta – anledningen teaterscenen endast ge er hummet om... om wadô?... reneria helt owetande... coward... aha… uslaste fegheten renerias spelade rollfigur, eller?
– ingredienserna: hotande dënget, rô-starcaste neandertalaren, en rëttsô normalstarc reneria, dam dessutom, neandertalaren en herre... nei-nei, ingen gentleman, genuset awses – att under dessa omstëndigheter attackera, rena siëlwmordet – andligaste talandet troligen inte heller anwëndbart – upphetsade tillstôndet neandertalarens – situationen elëndigaste – ploetsliga ëndrandet hatten ëndrar gërna hela situationen, ëndrar energierna – neandertalaren kommerawsei
– hatten egentligen inte rëtta ordet – rëtta ordet otillgëngligt om man inte anwënder ordet tiugofem och oewersëtter det till alfabetsformen – ordet attityd alltsô hatten
– caffet wëntar, reneria tar rast

I I willande scogen installerats liten historia – huwudpersonerna Dennis samt Hulda – retligaste resultatet hittas i detta, TotheReader-diagrammet, lëngst ner – elewuppgiften inskickas prëstseminariet – swaret awses – elewerna tipsas ta finaste presentpapperet ô rosetterna naturligtwis wëlcnutna
– Houdini nuwarande Dennis-idolen
– sluta babbla reneria!
– ilsknaste... kanske bëst hôlla tillbaka wërsta awsloeiandena
– tillcallas sëcert SËPO!
– hoppfullaste wërstingen inte lite till sei i trasorna – slutorden Rut-strutensI VILLANDE SKOGEN

I villande skogen jag vallar min hjord
I villande skogen jag vallar min hjord
Han följer mig så huld och trogen Han fattar mitt ord
Allt om vännen min.

Och skogen den friska är tystnadens famn
Och skogen den friska är tystnadens famn
Men höga furorna de viska ett älskeligt namn
Allt om vännen min.

Du genljud som skallar mot klippornas höjd
Du genljud som skallar mot klippornas höjd
Bär högt utöver skogens tallar min sång här i fröjd
Allt om vännen min.


I
V
I
L
L
A
N
D
E
S
K
O
G
E
N
J
A
G
V
A
L
L
I
V
I
D
R
O
J
H
N
I
M
R
A
L
L
A
N
D
E
S
K
O
G
E
N
J
A
G
V
A
L
L
A
R
M
G
I
M
R
E
J
L
Ö
F
N
A
H
D
R
O
J
H
N
I
S
Å
H
U
L
D
O
C
H
T
R
O
G
E
N
H
A
N
F
V
M
O
T
L
L
A
D
R
O
T
T
I
M
R
A
T
T
A
Ä
N
N
E
N
M
I
N
O
C
H
S
K
O
G
E
N
D
E
S
N
E
D
A
N
T
S
Y
T
R
Ä
A
K
S
I
R
F
N
F
A
M
N
O
C
H
S
K
O
G
E
N
D
E
N
F
R
I
N
M
A
F
S
N
E
D
A
N
T
S
Y
T
R
Ä
A
K
S
M
E
N
H
Ö
G
A
F
U
R
O
R
N
A
D
E
V
I
S
A
N
M
A
N
T
G
I
L
E
K
S
L
Ä
T
T
E
A
K
L
L
T
O
M
V
Ä
N
N
E
N
M
I
N
D
U
G
E
N
L
K
T
O
M
R
A
L
L
A
K
S
M
O
S
D
U
J
L
I
P
P
O
R
N
A
S
H
Ö
J
D
D
U
G
E
N
L
J
P
I
L
K
T
O
M
R
A
L
L
A
K
S
M
O
S
D
U
P
O
R
N
A
S
H
Ö
J
D
B
Ä
R
H
Ö
G
T
U
T
I
M
R
A
L
L
A
T
S
N
E
G
O
K
S
R
E
V
Ö
N
S
Å
N
G
H
Ä
R
I
F
R
Ö
J
D
A
L
L
T
O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
I
M
N
E
N
N
Ä
V
MFRANCIS - SHAKESPEARE

Illustrationen alfabetisk – sofistikerade handstilen anas kanske – lurigaste engelska namnen använts – anledningen; alla spekulationerna avseende den eventuellt illiterate engelsmannen och teaterförfattaren Shakespeare – retsammaste resultatet syns installerat, täcker nästan diagramytan – ondaste aningarna antagligen era – förklaringen egentligen enkel fast inte med människornas nuvarande fattningsförmåga – ALARM – vänligen ha överseende med nonchalantaste assistenten – inga mänskliga känslor har hittills avslöjats – renerias haka har oupphörligen nedfallit nedrigaste läget – assistentens ointresse tillrättandet synnerligen oroande – tuggandet rena katastrofen – reneria använder händerna – käkens rörlighet ytterst minimal – midnatt innan middan intagits trots söndermosade ärtsoppan – ansträngande – ni fattar nog... trägnaste tränandet renerias...

Bokstaven nummer nitton skymtar kanhända – saknade stället egendomligaste – egentligen saknas ingenting – noggrannaste raderandet endast en tänkt tanke, getternas / rallarnas / ordonnansernas / assistenternas / andevärldens – oroande orden ”satan” samt hederligaste ”fan” kan kanske ses i diagrammitten, men mellanrummets tillsynes oskyldiga tomhet, alltså raderingsresultatet, assistenternas normaltillstånd – sanningsminuterna äntligen närmare – renerias konstiga situation arrangerats – Shakespeares sonetter andligaste storsatsningen – varianten totalt annorlunda mot Martinus analytiska alster, annorlunda mot Mirakel-kursens högtidliga framtoning – ansvaret satsningen anonymaste ordonnansernas, kundalini-resningen deras – komiska anfallsvinkeln inte renerias egen idé – nyttigaste skrattandet rädslornas eliminerare – egensinnigaste reneria endast andevärldens konstigaste amatörkanaliserare – lurerierna konstanta, Dennis-hyssen oräkneliga och de finurliga finesserna alla intresserades utmaning.


I
V
I
L
L
A
N
D
E
S
K
O
G
E
N
J
A
G
V
A
L
L
I
V
I
D
R
O
J
H
N
I
M
R
A
L
L
A
N
D
E
S
K
O
G
E
N
J
A
G
V
A
L
L
A
R
M
G
I
M
R
E
J
L
Ö
F
N
A
H
D
R
O
J
H
N
I
S
Å
H
U
L
D
O
C
H
T
R
O
G
E
N
H
A
N
F
V
M
O
T
L
L
A
D
R
O
T
T
I
M
R
A
T
T
A
Ä
N
N
E
N
M
I
N
O
C
H
S
K
O
G
E
N
D
E
S
N
E
D
A
N
T
S
Y
T
R
Ä
A
K
S
I
R
F
N
F
A
M
N
O
C
H
S
K
O
G
E
N
D
E
N
F
R
I
N
M
A
F
S
N
E
D
A
N
T
S
Y
T
R
Ä
A
K
S
M
E
N
H
Ö
G
A
F
U
R
O
R
N
A
D
E
V
I
S
A
N
M
A
N
T
G
I
L
E
K
S
L
Ä
T
T
E
A
K
L
L
T
O
M
V
Ä
N
N
E
N
M
I
N
D
U
G
E
N
L
K
T
O
M
R
A
L
L
A
K
S
M
O
S
D
U
J
L
I
P
P
O
R
N
A
S
H
Ö
J
D
D
U
G
E
N
L
J
P
I
L
K
T
O
M
R
A
L
L
A
K
S
M
O
S
D
U
P
O
R
N
A
S
H
Ö
J
D
B
Ä
R
H
Ö
G
T
U
T
I
M
R
A
L
L
A
T
S
N
E
G
O
K
S
R
E
V
Ö
N
S
Å
N
G
H
Ä
R
I
F
R
Ö
J
D
A
L
L
T
O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
I
M
N
E
N
N
Ä
V
M


Orealistiskt tro kanaliserandet sant – endast dravel ju – du suggereras tro sanningen ses – endast din egen emellertid – renerias kanaliserande antagligen endast kreativa konstruktioner, ganska ointressanta – läsarna varnas – kostnaderna tyvärr ansenligaste – godtrognaste reneria kontrollerar nästan ingenting – underligaste resultaten oundvikliga – kladdkakan smuligaste – kasserandet tristaste – dyraste ingredienserna använts, ekologiska äggen ô trestjärniga konjaken – trattkantarellerna används i nästan alla rätterna fast hemligaste svampställena minsann hemligaste – nonchalantaste, nedrigaste attityden – receptsamlingen dessutom minimalaste – dessa funderingarna kalaskokerskans – stekarna saknas – segaste skatsteken den enda – knivslipandet ägnas istället underligaste uppmärksamheten, Dennis-specialisten kapitelförfattaren – enda intressanta kapitlet – alstret rekommenderas som svärmorspresent – oginaste sorten naturligtvis

Chefen, - hyschas -, syns i mitten
– vemdå?
– åh, Hulda naturligtvis, skogsdrottningens namn, eller hur, huldrorna minsann inteattlekamé, lurade Dennis, sa; ’kyss inte damerna i ansiktet, satsa ryggen’ – Dennis satsade värsta kunnandet – äntrade Hulda skyndsammaste farten – kortaste kavaljeren minsann inte lektagen – friskaste satsningarna Dennis – konstigaste damryggen, konstigaste kanonkulan...
– lureri? – aldrig

– fnissandet enda kommentaren – testas onormalaste tigandetEfterord

Innehållsförteckningen

LÄNGST UPP


Copyright © 2012 reneria - All Rights Reserved